AWARDS

21st edition TIFF 2023

FEATURE JURY

BEST FEATURE FILM

Endless Borders by Abbas Amini

Iran, Czech Republic | 2023 | 111’ | Drama, War

A film that goes beyond the usual narrative treatment of the refugee tragedy and makes the viewer realize that borders are not only physical and geographical but deeply internal and cultural.

Një film që kapërcen narrativën e zakonshme të trajtimit të temës së emigrantëve dhe e bën shikuesin të kuptojë se kufijtë nuk janë vetëm fizikë dhe gjeografikë, por thellësisht shpirtërorë dhe kulturorë.

BEST PerspecTIFF

Dreaming & Dying by Nelson Yeo

Singapore, Indonesia | 2023 | 77’ | Drama

For the film that opens the viewer to poetry and mystery, challenging the convention of reading a film as literature but rather as a haiku. The film in which what is unseen is as important as what is seen, where presence and reality are found as much in the past as in the present. Finally, the film in which love is the highest value and doesn’t belong to a certain place in time but transcends over the people beyond their living to reveal past lives and unshakeable longings.

Filmi shpalos para shikuesve poezinë dhe misterin, duke sfiduar konceptin e të lexuarit të filmit jo si letërsi, por si ‘haiku’. Në këtë film ajo çka nuk shihet është më e rëndësishme se çka keni para syve, në këtë film dashuria ka vlerën më të çmuar dhe s’i përket një vendi apo një kohe të caktuar, por kapërcen njerëzit përtej jetës së tyre për të zbuluar jetët e shkuara dhe dëshirat e pandryshueshme

BEST DIRECTOR

Michal Kwieciński

Filip | Poland | 2022 | 124’ | Drama, War

A highly professional and moving film with an original approach on how to survive thanks to love under dictatorships.

Një film prekës dhe profesionist me një këndvështrim origjinal se si të mbijetojmë falë dashurisë gjatë një diktature.

BEST SCREENPLAY

Jerzain Ortega

Telephone | Mexico | 2023 | 113’ | Suspense, Comedy

An ambitious and unexpected film that manages to transverse the globe linking together in an insane conversation the perverse, the comic, the touching and the dangerous.

Një film ambicioz dhe befasues që arrin të përshkojë gjithë rruzullin duke i lidhur ngjarjet me fillin e një bisede çmendurake, perversitetit, komikes, emocionit dhe të rrezikshmes.

LIVE ACTION & ANIMATION JURY

BEST SHORT FILM
Nominee for 96th Academy Awards®

Please Hold the Line by Tan Ce Ding

Malaysia | 2022 | 19’ | Live Action

This film weaves together the tales of a young girl’s earnest quest for a financial milestone and her evolving bond with her father. The film masterfully intertwines these narratives, culminating in a profound moment that underscores the intricacies of a father-daughter relationship. The film’s meticulous design and minimalist narrative, complemented by a compelling lead performance, establish its deserving position for this distinguished honor.

Ky film përshkruan më së miri historinë e një vajze të re në kauzën e saj të sinqertë për të arritur objektivat e saj financiare, si edhe zhvillimin e marrëdhënies së saj me të atin. Në këtë film ndërthuren shumë mjeshtërisht këto narrativa, duke kulmuar me një moment të thellë që shënjon marrëdhënien problematike baba-bijë. Narrativa minimaliste dhe këndvështrimi pedant, plotësuar nga interpretimi bindës e vendosin në këtë pozicion më se të merituar për këtë nderim të veçantë.

BEST EUROPEAN SHORT FILM
Nominee for European Film Awards 2023

La Perra by Carla Melo Gampert

France | 2023 | 14’ | Animation

This film stands out with its intricate and innovative examination of gender dynamics and the female experience. The visual and relational depth presented showcases a budding cinematic voice that promises to leave lasting impressions on its audience.

Filmi shquhet për analizën e ndërlikuar dhe novatore të dinamikave gjinore dhe të përjetimit femëror. Portretizimi i thellë vizual dhe relativ krijojnë një zë kinematografik që premton të lërë gjurmë të mëdha te publiku që e ndjek.

BEST LIVE ACTION SHORT FILM

My Name is Aseman by Gianluca Mangiasciutti, Ali Asgari

Italy | 2023 | 15’

This film delves into the intricate dance of personal identity and vulnerability within an unfamiliar environment. The character Aseman’s odyssey offers an evocative reflection on self-discovery and the choices that shape our identity.

Ky film trajton pikërisht këtë vallëzim të ndërlikuar të identitetin personal dhe të ndjeshmërisë shpirtërore në një mjedis aspak të njohur. Odiseja e personazhit të Asemanit ofron një pasqyrim ndjellë mbi vetëzbulimin dhe zgjedhjet që bëjmë ne për të formësuar identitetin tonë.

BEST ANIMATION SHORT FILM

Antipolis by Kaspar Jancis

Estonia | 2023 | 26’

This film invites its viewers on a surreal journey into alternative perceptions of reality. With its inventive narrative and thought-provoking themes, the film challenges our established paradigms, urging introspection and a reconsideration of our place in the universe.

Filmi i fton shikuesit në një rrugëtim sureal drejt perceptimeve të ndryshme të realitetit. Me një narrativë krejtësisht të re dhe me anë të tematikave krejtësisht provokuese për analiza, ky film sfidon hapur paradigmat e vendosura tanimë nga ne, duke na nxitur ta mendojmë sërish vendin tonë në këtë univers.

BEST STUDENT FICTION FILM

Children of Light by Minkyu Kang

USA | 2023 | 21’

This short illuminate a shadowed corner of history, masterfully bridging past narratives with presentday humanity. The film’s visual tapestry, reminiscent of East Asian cinematic legends, is harmoniously woven with a bold and evocative script.

Filmi hedh dritë në një qoshk të harruar të historisë duke lidhur mjeshtërisht narrativat e së shkuarës me njerëzimit e ditëve të sotme. Krijimi vizual i filmit, që na kujton legjendat kinematografike aziatike ndërthuret plot harmoni me një skenar shumë të guximshëm dhe ndjellës.

BEST STUDENT ANIMATION FILM

Dodo by Yi Luo

Germany | 2023 | 13’

This film presents a remarkable fusion of imagination and technical prowess, detailing an unconventional bond between avian and human. The film’s choice of technique and palette distinctly accentuates its unique narrative, making it a standout in its category.

Filmi paraqet një shkrirje të jashtëzakonshme të imagjinatës me mjeshtërinë teknike duke përcjellë m detaje një lidhje aspak konvencionale mes shpendëve dhe njerëzve. Teknika dhe paleta e zgjedhur për këtë film thekson narrativën unike duke e bërë të dallohet nga të tjerët në këtë kategori.

DOCUMENTARY JURY

BEST DOCUMENTARY

Love Is Not an Orange by Otilia Babara

Belgium | 2022 | 73’

The feature documentary winner traverses intimate family histories to tell a remarkable migration story of a nation. Through detailed sourcing of private archive spanning a decade, the filmmaker captures the reversal of family structures and traditional gender roles. It is an emotionally nuanced exploration of separation where the archival frame becomes a complex site of performance, communication and compensation. For its delicate treatment of the trust bestowed through this wealth of personal memories.

Dokumentari i gjatë fitues përshkruan histori personale familiare për të rrëfyer historinë e jashtëzakonshme të emigracionit të një kombi. Përmes burimeve të detajuara të një arkive private që shtrihet në harkun kohor të një dekade, realizuesi i filmit shpalos përmbysjen e strukturës familiare dhe atë të roleve gjinore tradicionale. Ky është një eksplorim me ngjyrime emocionale i ndarjes, kur fragmentet arkivore shndërrohen në një shesh kompleks performance, komunikimi dhe ekuilibrimi. Për trajtimin me delikatesë të besimit të dhënë përmes pasurisë së kujtimeve vetjake.

SPECIAL MENTION

Knit's Island by Quentin L'helgoualc'h, Ekiem Barbier, Guilhem Causse

France | 2023 | 95’

A film that steps into a new cinematic territory. Blurring the lines between the real and the unreal, the filmmakers take us on an immersive journey through digital ethnography in a sustained otherworldly scenario.

Një film që eksploron një territor të ri kinematografik. Realizuesit e filmit mjegullojnë kufijtë mes reales dhe jo reales dhe na çojnë në një udhëtim virtual tredimensional përmes etnografisë digjitale në një skenar të gjatë të një botë tjetër.

BEST SHORT DOCUMENTARY

Aqueronte by Manuel Muñoz Rivas

Spain | 2023 | 25’

The winning film transforms an everyday journey into a collective mythical rite of passage. Through excellent use of cinematic language, the filmmaker observes gestures of intimacy within a constrained space. The sensorial camera and textured images capture reciprocal gazes, tender exchanges and fleeting glimpses into primal human emotions. The jury aplaudes the luminous fabric and emotional honesty of “Aqueronte”.

Filmi fitues e transformon një udhëtim të përditshëm në një rit kalimi kolektiv mitik. Përmes përdorimit të shkëlqyer të gjuhës kinematografike, regjisori vëzhgon veprimet e intimitetit brenda një hapsire të kufizuar. Kamera e ndjeshme dhe imazhet e bashkërenduara paraqesin vështrime të ndërsjella, shkëmbime të përzemërta dhe shikime shkarazi të emocioneve themelore njerëzore. Juria vlerëson ndërthurjen e ndritshme dhe sinqeritetin emocional të “Aqueronte”.

BEST DOCUMENTARY STUDENT

Waking Up in Silence by Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi

Germany | 2023 | 17’

The winnng film deals with an urgent political issue. Through the lens of displaced children, the film explores their present refuge, haunted by the legacy of war. As they make this place their new home, the tension between their innocence and the ominous darkness of the past is subtly played out by the filmmakers through a palpable visual approach.

Filmi fitues për kategorinë e studentëve trajton një çështje të ngutshme politike. I parë përmes syve të fëmijëve të shpërngulur, filmi eksploron shpëtimin e tyre të tanishëm të përndjekur nga trashëgimia e luftës. Ndërkohë që ky vend bëhet atdheu i tyre i ri, tensioni mes pafajësisë së tyre dhe errësirës ogurzezë të së shkuarës shpaloset mprehtësisht nga realizuesit e filmit përmes një përqasje vizuale të prekshme.

VIDEO ART & EXPERIMENTAL, BALKAN & IN ALBANIAN JURY

BEST VIDEO ART & EXPERIMENTAL

Lotus-Eyed Girl by Rajee Samarasinghe

USA | 2022 | 6’ | Video Art

A fractal memoir of national identity through the prisms of desire and death, it captures and immerses us into the shifting sands of a mesmerizing and masterfully crafted film world.

Një biografi e identitetit kombëtar përcjellë përmes prizmit të dëshirës dhe vdekjes, e cila na mbërthen dhe na zhyt në botën mjeshtërore dhe mbresëlënëse të filmit.

SPECIAL MENTION

Memories of an Empty House by Bruno Carnide

Portugal | 2023 | 11’ | Experimental

“Memories” in a film that takes us to the deep melancholic dead-ends of a break-up.

“Memories” një film që na fut thellë në botën melankolike dhe të pazgjidhshme të një ndarjeje.

BEST EXPERIMENTAL STUDENT

Blinded by Centuries by Parinda Mai

Thailand | 2022 | 13’

The absurdities of human history in one big deconstructive move: a refreshing and pop meditation on how troubled times affect the human psyche.

Absurditetet e historisë njerëzore në një film që përcjell freski, por vë në qendër edhe meditimin se si këto kohë të trazuara ndikojnë te psikika njerëzore.

BEST BALKAN SHORT FILM

Highway of a Broken Heart by Nikos Kyritsis

Greece | 2023 | 11’ | Fiction

No big drama, only fireworks. This enjoyable and humorous film takes us on the highway of unknown and crazy feeling – is this love?

Pa drama të mëdha, vetëm fishekzjarrë. Ky film i këndshëm dhe argëtues na çon drejt një rruge të panjohur, plot me ndjenja të çmendura-dashuri është kjo?

SPECIAL MENTION

I Don't Need Another Defeat by Tolga Özdemir

Turkey | 2023 | 22’ | Fiction

To a beautifully short film with unique performances that conveys the feeling of loss and mystery of returning to a relationship.

Për një film të mrekullueshëm, me interpretime unike, që përcjellin ndjesinë e humbjes dhe misterin e rikthimit në një marrëdhënie.

BEST SHORT FILM IN ALBANIAN

Almost Crying by Aulona Selmani

Switzerland | 2022 | 23’ | Fiction

The emotional ups and downs, the subtle story, this construct of cinematic aesthetics, broke our hearts and left us with a unique and unforgettable last shot.

Ulje-ngritjet emocionale, kjo histori kaq delikate, estetika kinematografike, të gjitha bëhen bashkë për të hyrë thellë në zemra tona duke na lënë një pamje të paharrueshme dhe unike.

SPECIAL MENTION

I Kemi Varros Baballarët by Hekuran Isufi

France | 2022 | 24’ | Fiction

To a pack of better cigarettes: to fresh and quirky take on death and friendship.

Do të donim të falënderonim në mënyrë të veçantë për realizimin e këtij filmi sa të freskët, aq edhe të çuditshëm që trajton vdekjen dhe miqësinë.

SCREENPLAY CONTESTIFF 2022

Distribution Award by MAILUKI Films goes to:

Teeth by Lyubo Yonchev | Bulgaria

Mailuki Films, in the name of Eduardo Solera, is a distributor dedicated to independent films and love independent way of being, from diverse cultural and social spectrums, and is what enriches its catalog every year. This award, more than an excellent story, also wants to honor this cultural difference that cinema unites.

“Mailuki Films” në emër të Eduardo Solerës, është një distributor i përkushtuar ndaj filmave të pavarur dhe që adhuron mënyrën e pavarur të jetesës nga sfera të shumëllojshme kulturore dhe sociale dhe pikërisht kjo pasuron katalogun e tij çdo vit. Ky çmim më shumë se për një histori të shkëlqyer, synon edhe të nderojë këtë ndryshim kulturor që kinemaja e bashkon në një të të vetëm.

SAYONARA Film Award goes to:

Companion by Mahsa Talebi, Hesam Dezfouli | Iran

For its extraordinary ability to explore the profound nuances of human relationships and its mastery in depicting resilience in the face of adversity, for the capacity to touch the heart and prompts us to reflect on the strength of human connections.

Për aftësinë e jashtëzakonshme në eksplorimin e ngjyresave të thella të marrëdhënieve njerëzore dhe mjeshtërinë e tij në përshkrimin e qëndresës përballë fatkeqësive, për aftësinë që të prekë zemrat dhe të na nxitë të reflektojmë për fuqinë e lidhjeve njerëzore.

BEST DEBUT SHORT FILM “Ron Holloway”

Nun or Never! by Heta Jäälinoja

Finland | 2023 | 10’ | Animation

The film narrates a tale steeped in both levity and profundity. It skillfully sketches the tenuous equilibrium between individual yearning and collective cohesion, highlighting the unpredictability of human emotions and the depths one can traverse, either in restraint or pursuit of desire.

Filmi narraton një rrëfenjë sa të cekët, aq edhe të thellë. Në mënyrë mjeshtërore skicon ekuilibrin e paqëndrueshëm mes dëshirës individuale dhe kohezionit kolektiv, duke theksuar paparashikueshmërinë e emocioneve njerëzore dhe thellësitë shpirtërore që mund të përshkojnë për të përmbajtur apo për të ndjekur dëshirat e tyre.

AUDIENCE CHOICE AWARD

Kaymak by Milcho Manchevski

North Macedonia, Denmark, Netherlands, Croatia | 2022 | 107’ | Black Comedy, Drama

PANORAMA JURY

BEST GENERATIONs

Stuck Together by Anna Wowra

Czech Republic | 2023 | 23’ | Fiction

A movie that convey a universal message for the new generation. In a hopeless homeland for the future generation, greed and jealousy push you to the extremes. A movie that gives you the feeling of opening the window of your house and through it you witness the reality of the young generation in the environment where you live.

Film me mesazhe universale të brezit të ri. Në një vendlindje të pashpresë për të ardhmen e brezit të ri, ku të rritur nga dhuna, smira dhe xhelozia që të çojnë deri në ekstrem. Një film që të jep ndjesinë sikur hap dritaren e shtëpisë dhe sheh realitetin e brezit të ri në mjedisin ku jeton.

BEST NEW WORLD

Mother by Salomon Ligthelm

Ukraine | 2023 | 20’ | Fiction

A depiction of a true story that preceded a real war. An event, where the emotions overwhelm until the end of the movie.

Radiografi e një historie të vërtetë, që i parapriu një luftë reale. Një ngjarje ku emocionet të mbërthejnë deri në përfundim të filmit.

BEST DIVERGENT MINDs

A Clay Horse by Abdullah Khan

Pakistan | 2023 | 19’ | Fiction

Children’s traumas in a world where emigration as a result of wars is the only solution. A world that conveys drama and silent noises.

Traumat e fëmijëve në një botë kur emigrimi si rezultat i luftrave, është e vetmja alternativë. Një botë që sjell drama me zhurma pa zë.

BEST PARADE

The Notch by Mina Sadati

Iran | 2023 | 20’ | Fiction

This is the family’s confrontation with society. A film that induce emotions with the complexity and sexual self-censorship as an unsurpassed dilemma.

Përballje e familjes me shoqërinë. Ky film sjell sërish plot emocion kompleksitetin dhe autoçensurën seksuale si dilemë e patejkaluar.

BEST REFLECTING ALBANIA

Three Sparks by Naomi Uman

Mexico, Albania | 2023 | 95’ | Documentary

An exploratory and very significant documentary, in which rural Albania and the role of women in society are truthfully shown. A very beautiful subjective experience from the director herself.

Dokumentar eksplorues dhe domethënës ku tregohet me vërtetësi Shqipëria rurale dhe roli i gruas në këtë shoqëri, e përjetuar shumë bukur subjektivisht dhe nga vetë regjisorja.

KIDs 11+ AUDIENCE CHOICE AWARD

Butterflies by Lena Dana

France | 2022 | 24’ | Fiction

KIDs -10 AUDIENCE CHOICE AWARD

Shyraq by Meirzhan Sandybay

Kazakhstan | 2022 | 25’ | Animation

HONORARY TIFF AWARD

Andreas Dresen